<1ink href="https://www.hertogstad.nl/wp-content/themes/hertogstad/assets/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" />

Een terrein dat toekomst heeft

Tekening Herinrichting sept. 2020Voorstel voor de herinrichting terrein voor de ALV van 26-9-2020.

De werkgroep herindeling Terrein is ingesteld om de inrichting van ons terrein te bezien, nadat door de werkgroep 2020 in het verleden is geadviseerd de inrichting van het terrein grondig onder de loep te nemen. Belangrijk daarvoor waren de conclusie dat de huidige recreant in toenemende mate behoefte heeft aan meer ruimte, omdat men steeds grotere luxere kampeermiddelen heeft en omdat men meer privacy wenst. Tevens was het van belang de geldende richtlijnen en wetten op het gebied van inrichting recreatieterreinen toe te passen op de inrichting van ons terrein en te bezien op de consequenties die dat heeft. De regels die gelden voor kampeerterreinen staan vermeld in het ‘besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ van oktober 2018. Daarin staan de volgende uitgangspunten vermeld:
1. Ieder terrein dient te bestaan uit brandcompartimenten van maximaal 1000 m2 gebruiksoppervlak. Dit houdt in dat alleen de werkelijk bebouwde ruimte meetelt.
2. Tussen de compartimenten dient men rekening te houden met een afstand van 5 meter tussen de kampeermiddelen.
3. Binnen een compartiment zijn er geen regels waar men wat betreft brandoverslag rekening mee dient te houden.

Deze uitgangspunten zijn ook geformuleerd door Brandweer en Gemeente nadat we daarom als vereniging verzocht hebben. Dit heeft flinke consequenties voor de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten. De formulering gebruiksoppervlakte leidt ertoe dat we van veel grotere brandcompartimenten kunnen uitgaan. Deze compartimenten kunnen we zodanig situeren dat we de bestaande paden, veldjes en andere tussenruimte kunnen gebruiken als natuurlijke grenzen. Hierdoor kunnen we met de huidige indeling voldoen aan dit uitgangspunt. De compartimenten kun je op de tekening terugvinden door middel van de paarse lijnen.
De andere eis die was geformuleerd in de oude richtlijnen was 3 meter tussen de kampeermiddelen onderling. Het blijkt bij nadere bestudering van de nieuwe wettekst dat we hier niet strikt aan gehouden zijn. Echter wij zijn van mening dat het wel raadzaam is dit toe te passen voor onze eigen veiligheid, maar zijn we niet gedwongen dit direct in te voeren. Daarnaast is, zoals vermeld in het verleden door de Werkgroep 2020 geadviseerd het terrein anders in te richten met meer grotere plaatsen en meer vrije ruimte. Dit gezien de veranderde wensen van de toekomstige kampeerder met grotere kampeermiddelen, meer luxe en privacy.
Dit betekent dat bepaalde plaatsen zullen moeten worden heringericht als er niet voldaan wordt aan deze uitgangspunten. Om het geheel in goede banen te leiden is vijf jaar geleden afgesproken de zogenaamde herverdelingsplaatsen in het leven te roepen. Als een vaste plaats vrijkomt en deze mogelijk gewijzigd dient te worden wordt deze als herverdelingsplaats uitgegeven. Mensen die een herverdelingsplaats nemen kunnen daar blijven staan tot deze vrijgemaakt dient te worden als we de herindeling op een bepaald moment kunnen en willen doorvoeren. Daar wordt eenieder van op de hoogte gebracht die aan een plaatsverdeling meedoet. Momenteel hebben we 27 herverdelingsplaatsen.
In 2019 hebben we volgens de laatste berekeningen 170 vaste plaatsen. Medio 2006 (aankoop nieuwe terrein) hadden we 174 vaste plaatsen. Sinds de aanschaf van het nieuwe terrein zijn de volgende plaatsen opgeheven: 6-17-36-41-45-50-53-59-69-70-72-78-79-80-81-88-89-96-97-101-114-123-126-135 = totaal 24. Op het nieuwe terrein zijn er 20 gecreëerd
Op basis van gedetailleerde inventarisatie zijn we tot de conclusie gekomen dat, als we voldoende ruimte willen creëren, de volgende plaatsen dienen te worden opgeheven: 12-28-38-56, 103, 107, 112, 119, 130, 152, 161(of 162 of 163) en 165. Alles bij elkaar verdwijnen er dan 12 plaatsen.

Voorstel.
Het voorstel is voorts om 12 nieuwe plaatsen te creëren op de volgende wijze:
a. 5 extra plaatsen op het gastenveld ten koste van gastenplaatsen.
b. 5 extra plaatsen op het huidige jeugdveld en de losse baan van het bouleveld.
c. 2 extra plaatsen op het nog braakliggend stuk op het nieuwe terrein.
Ad. a Op het langgerekte gastenveld links van de entree van het terrein zijn 5 mooie plaatsen te creëren van 8.50 x 11.00 m. Dit gaat dan ten koste van 6 gastenplaatsen. Er blijven dan nog 1 á 2 gastenplaatsen over. Het verlies van de gastenplaatsen kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door een extra gastenplaats te creëren op het vijverveld nabij de ingang vlindertuin. Tevens kunnen tijdelijke gastenplaatsen worden gecreëerd bij topdrukte op het huidige volleybalveld
Ad b. Op het huidig jeugdveld inclusief de losse boulebaan kunnen we 5 plaatsen creëren. Na meting blijken 5 plaatsen mogelijk van ongeveer 11x 11 m. De huidige boulebaan (vierkant) in breedte vergroten richting nieuw jeugdveld. Het jeugdveld verhuist naar het stuk veld tussen het fort en de (uitgebreide) boulebaan. De speeltoestellen die daar nu staan in overleg elders plaatsen
Ad c. Het laatste stuk nog braakliggend veldje op het nieuwe terrein kan ingericht worden met twee nieuwe plaatsen van 11 x 11 meter.

Totale Plaatje:
Huidige aantal plaatsen: 170
Plaatsen opheffen: – 12
Nieuw te creëren plaatsen: + 12
——–
Totaal vaste plaatsen: 170
Van het totale aantal gastenplaatsen gaan we van de huidige 29 naar 24. Daarnaast zijn er nog enkele flexibele gastenplaatsen op vijverveld en volleybalveld te creëren.
Wij denken dat door deze herinrichting we een ruimtelijker, beter en toekomstbestendiger terrein realiseren dat voor de vele wensen van de (toekomstige) kampeerder meer geschikt en aantrekkelijker is.

Werkgroep herindeling terrein.