Reactie op brief van het bestuur d.d. 14 mei 2020 over de verkiezingen van de bestuursleden:

Ik heb geleerd dat het soms beter is niet impulsief te reageren,  maar er eerst een nachtje over  te slapen, en dan te reageren.
Naar mijn idee heeft het bestuur de enig juiste beslissing genomen om, op mijn voorstel, de leden van het bestuur  bij acclamatie te verkiezen.

Op mijn voorstel kreeg ik o.a. de volgende reactie:
“Prima suggestie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand er problemen mee heeft,  temeer gezien  de kwaliteit van de voorgestelde kandidaten”
Ik vraag me dan ook af of de anonieme briefschrijver, gezien zijn/haar motivatie (Ook dit bezwaar is anoniem gestuurd omdat ik geen zin heb met de nek te worden aangekeken als ik op de camping loop),  de moed zou hebben gehad om in de ALV van 29 maart (indien deze was gehouden)  gebruik te maken van zijn/haar recht,  en zich zou hebben verzet tegen het stemmen bij acclamatie.
Niets is makkelijker dan anoniem bezwaar te maken tegen een voorstel en een stemming te verlangen,  met uiteindelijk hetzelfde resultaat. Wat de gevolgen zijn van anonieme reacties is maar al te bekend uit de sociale media, vooral als er ook nog een dreiging aan is toegevoegd (Ik heb 5 andere leden verteld over het schrijven en versturen van deze brief, om te voorkomen dat jullie er misschien niets mee doen).

Ingevolge artikel 15 van de statuten hebben leden hebben het recht:

a    zich kandidaat te stellen of te doen stellen voor functies in het bestuur of als lid van commissies;

b    op algemene vergaderingen te stemmen zoals dit in het huishoude­lijk reglement is bepaald;

c    tot het indienen van voorstellen voor een algemene vergadering volgens regels, die in het huishoudelijk reglement zijn vast­gesteld.
Aangezien door een anonieme brief niet bepaald kan worden of er sprake is van  een lid , vervallen m.i. de rechten, en kon het bestuur niet anders besluiten’.

Tenslotte  wil de nieuwe bestuursleden  gelukwensen (applaus) met hun benoeming en wens hen veel succes met de uitoefening van de belangrijke taken die hen te wachten staan,
Met vriendelijke groeten,
Arend van der Veen

Scroll naar top