Kort verslag van de bestuursvergadering op 2 juli.

Als vanouds in de bestuurskamer, deze keer met 5 aanwezigen. Opening en mededelingen, Gerda meldt dat dat de Dorpsherd voor de ALV op 27 mrt 2022 is vastgelegd, de agenda wordt vastgesteld.
De notulen van de vorige vergadering worden met een paar hele kleine aanpassingen goedgekeurd en zien jullie terug op de website. De actielijst wordt doorgenomen. Zes ingekomen stukken waarvan 2 op de agenda en 2 van persoonlijke aard. Er is een verzoek aandacht te besteden aan het trapje bij het zwembad. Er bestaat een valrisico als je rechts van het trapje het zwembad in wil gaan. Er wordt naar een oplossing gezocht. Verder ontvingen we een informatie van onze achterbuurvrouw, die contact heeft met de gem. ’s Hertogenbosch over het plaatsen van zonnepanelen in Den Bosch en omgeving. De beoogde locatie voor het plaatsen van een veld zonnepanelen aan de noordzijde van de camping is voorlopig van de baan.
Er was een brief van de terreincommissie met vragen hoe bepaalde zaken moeten worden toegepast. Onder andere hoe schoon moet een caravan en voortent zijn? Iedereen wordt gevraagd hierbij zijn gezond verstand te gebruiken, als je wordt aangeschreven door de terreincommissie mag je er vanuit gaan dat een schoonmaakbeurt zeer gewenst is. Verder het verzoek om mee te praten over het jeugdterrein; dit wordt natuurlijk gehonoreerd. Niet alle vragen waren zo één, twee, drie, te beantwoorden en vragen om nader onderzoek en overleg, reacties volgen nog.
Voor de zichtverbindingen m.b.t. wifimasten kwam er het verzoek van automatisering om dit te onderzoeken met een drone. Het bestuur wenst een nadere toelichting met uitleg over de noodzakelijkheid en gaat met automatisering in gesprek.
Naar aanleiding van de nieuwe wet WTBR is een klein werkgroepje samengesteld om de juiste koers te bepalen met het oog op een wijziging van de statuten, bestaande uit Ron, Roel en Frank.
Verder heeft er een controle plaatsgevonden in alle elektrakasten op ons terrein, na 8 jaar blijkt noodzakelijk onderhoud onontbeerlijk. De komende jaren zullen regelmatig automaten worden vervangen. In de loop van augustus zal hiermee worden aangevangen. Er zijn er nu een aantal die niet goed meer werken; deze komen als eerste in aanmerking. Een behoorlijke uitgave die meegenomen gaat worden in het toekomstige MJOP.
Verder hebben jullie kunnen zien dat er met zwaar geschut is gekeken naar onze riolering. Op 3 pijnpunten op het terrein is er met een camera in de riolering gekeken en zijn grove vervuilingen geconstateerd. Op sommige plaatsen zat de riolering voor driekwart vol met vet. Gelukkig konden ze met een zgn. lans worden gereinigd en zijn voor zover mogelijk weer in orde. Ook hiervoor zal regelmatig onderhoud gepland worden. Daarom leden GOOI NOOIT VET IN DE AFVALPUTTEN. Verzamel het svp en breng het naar het afval station.
Na 1,5 jaar corona en een grote herverdelingsklus kwam ook het reeds goedgekeurde plan voor toiletgebouw west weer aan de orde. We moeten constateren dat door het wegvallen van enkele vrijwilligers en enorme prijsverhogingen in de bouwsector het realiseren van de renovatie voor het destijds begrote bedrag niet meer haalbaar is. Er worden nieuwe offertes aangevraagd en het plan komt in november opnieuw in de ALV. Tevens heeft het bestuur besloten de verwezenlijking uit te stellen naar eind 2022.
Het overleg met de beheerders heeft zaterdag in een klein comité plaatsgevonden.
Op zondag 1 augustus staat er een bedankochtend gepland voor, jubilarissen, commissieleden en oud-bestuurders in de afgelopen 2 jaar, iedere belanghebbende wordt schriftelijk uitgenodigd. Zet het alvast in je agenda.
De penningmeester geeft uitleg over het afgelopen halfjaar. Met tegenvallers voor de elektra en riolering en meevallers met het aantal gasten lijken tekorten mee te vallen maar tariefsverhogingen in de toekomst, wellicht al 2022, lijken niet te voorkomen. Tevens wederom CHAPEAU!!!!! Alle plaatsgelden zijn betaald, Hoera!
Met de constatering dat we op het ogenblijk best heel wat “zieken” hebben en mensen die onderzoeken en operaties moeten ondergaan, we wensen ze veel sterkte, sluiten we de vergadering.

Namens het bestuur,

Jullie voorzitter,

Henk Blankestijn.

Scroll naar top