Ingekomen stukken, toch weer Corona, terreinreglement.

Inmiddels beginnen we er aan te wennen, digitaal vergaderen. Op vrijdagochtend 5-2 zitten alle bestuursleden keurig op tijd om 10.30 u. achter hun PC. Bij de mededelingen een hartelijk welkom voor Joke van der Wal die als kandidaat bestuurslid de komende tijd mee gaat kijken en ervaring op gaat doen.

Zoals gebruikelijk beginnen we weer met de notulen van de vorige vergadering. Met een woordje teveel en een woordje te weinig worden de notulen goedgekeurd en een bedankje voor onze secretaris is wel eens op zijn plaats. Met het wegstrepen van 13 punten werd ook de actielijst weer gecomplementeerd.

Acht ingekomen stukken en niet zomaar wat, beslist heel serieuze zaken. Natuurlijk wat stukken van persoonlijke aard maar ook brieven of e-mails van Terrein, Groen, de bijengroep en ARBO. De bijengroep doet verslag over het afgelopen jaar. Ondanks dat het spannend was, een jaar met leren  en afwachten, wisten ze de kosten te beperken en bleven ver onder hun budget. Ze zijn positief gestemd over de toekomst en hopen volgend jaar op nog meer honing. De ARBO commissie biedt een voorlopig calamiteitenplan aan. Het ziet er goed uit, we hebben een paar opmerkingen die Gerrie meeneemt naar de Arbocommissie.  We hopen het calamiteitenplan op korte termijn als leidraad te kunnen gebruiken op ons terrein.

Met de herinrichting van het terrein komen er heel regelmatig vragen binnen bij het bestuur en/of terreincommissie. Niet alle vragen kunnen bevestigend beantwoord worden, vaak zijn de reglementen die onze leden zelf hebben aangenomen een sta in de weg. Soms krijgen we hierdoor minder leuke reacties, moeilijke beslissingen, maar hoe je het ook wendt of keert, het bestuur en de commissies kunnen slechts handelen volgens de reglementen. Ook de groencommissie confronteert ons met zaken die veel beter hadden gekund. Tracht het bestuur via de nieuwsbrief, de website, in bijeenkomsten of vergaderingen volledig openheid van zaken te geven over het reilen en zeilen en de gebeurtenissen op ons terrein, toch zijn er steeds weer momenten waarin dat niet goed gaat. We blijven mensen en met klem vragen wij al onze leden op een vriendschappelijke manier met elkaar om te gaan. Help elkaar ook in situaties die minder goed geslaagd zijn. Met de groencommissie gaan we in gesprek. Heel fijn is het dan als leden lezen dat we bezig zijn met het terreinreglement en het initiatief nemen om daar een bijdrage aan te geven, dat is meedenken. Tot slot nog een brief van PR, werd er in mijn vorige bestuursverslag nog gesproken over het plaatsen van reviews op de site van de NFN door onze leden, heb ik me daar helemaal in vergist. Natuurlijk zijn het niet onze eigen leden die moeten reviewen maar gasten die ons terrein bezoeken. Ferry heeft voor ogen hoe hij dit kan en wil realiseren en zal gasten persoonlijk aanspreken. Verder ziet hij nog mogelijkheden op onze website.

Wat een verhaal over acht ingekomen stukken!  Het kostte ons dan ook 1,5 u. van onze vergadertijd.

Dan hadden we op de agenda staan: Corona mbt de werkweekenden en de opening van ons terrein. Hierover kwam op donderdagavond ook nog een e-mail binnen. Onze Corona specialisten hadden het onderwerp al voorbereid. De standpunten werden verwoord en omgezet in de conclusie dat in de huidige nieuwsbrief een uitgebreide toelichting zal worden gegeven. (Zie dus elders).

Op 22 januari hebben we het terreinreglement grondig onder de loep genomen. Hierin kwamen een heleboel zaken die het vorige bestuur al had besproken, wederom op tafel. Verder werd er nogmaals opnieuw naar gekeken. Het onderwerp kwam nu nogmaals ter sprake, er werden wat puntjes op de i gezet en het bestuur denkt een zinnig en passend document, voor de komende jaren klaar te hebben. Neemt niet weg dat we het vooraf ook nog ter inzage geven aan de terreincommissie, groencommissie en onze beheerders. Uiteindelijk willen we het ter goedkeuring aanbieden aan de leden in de eerstvolgende ALV.

Voor de voorbereiding van de commissievergadering op zaterdag 27 februari en de ALV op 18 april was er tot nog toe weinig inbreng. De gebruikelijk agendapunten zullen de revue passeren. Waarbij in de ALV getracht zal worden de complete agenda van vorig jaar mee te nemen.

De beheerders betreden nu digitaal de vergadering, een aantal punten die hiervoor al zijn behandeld wordt hen ook medegedeeld. Vermeldenswaard is dat het bestuur besloten heeft, gezien het grote aantal leden dat op de camping aan het werk is, de toiletten in het badhuis eens in de 14 dagen te laten schoonmaken door ons schoonmaakbedrijf. De toiletten in het Pluuf staan op de lijst van de werkweekenden, zo vermelden de beheerders. Leuk is het om te horen dat er inmiddels al diverse boekingen binnen zijn van gasten voor een plek in het voor- en hoogseizoen. Niets meer te zeggen hebbende,  verlaten, door een druk op de knop, de beheerders de vergadering weer.

Ook de herindeling kwam weer ter tafel. De werkzaamheden lopen zeer voorspoedig. De toegezegde werkzaamheden door de vereniging zijn nagenoeg afgerond. Het klaren van de klus voor het nieuwe seizoen lijkt nagenoeg gereed.

Anne meldt ons dat de administratie van 2020 is gesloten. De jaarrekening kan worden opgesteld en het is al wel zeker dat het jaar 2020 positief wordt afgesloten. De cijfers zijn opgestuurd naar Saskia Bothof, zij maakt de jaarstukken.  Anne is trots en heel blij. Een applaus, ook voor de hulp van Rob, bedankt voor je fantastische inzet.

Lief en Leed werd besproken; wel iets maar weinig leed, door inzet van de medici werd ons leed ook weer lief. Sterkte voor alle zieken die net zijn geopereerd.

In de rondvraag kwam Jan terug op de beschadigde paden op het terrein, samen met groen zijn ze bezig om een plan te maken voor herstel er komt dus een vervolg en er volgt communicatie met de leden. Ook meldde hij bezig te zijn met een soort MJOP; het kost tijd maar er wordt aan gewerkt. Verder hebben we afgesproken door te gaan met correctie van de rest van onze reglementen. Hiervoor is wederom een aparte datum gepland.

Om 13.00 u. sluit de voorzitter de digitale vergadering.

Vrijdagochtend 5 maart 2021 hebben we de volgende bestuursvergadering.

Namens het bestuur, Uw Voorzitter,
Henk Blankestijn.

Scroll naar top