Na een boeiende ALV, evalueren en nog veel meer.

We begonnen op vrijdagavond om 19.00 u. een half uur eerder dan normaal, omdat we verwachten dat het een lange zit zou worden. Na het gebak, we hadden een jarige in ons midden, begonnen we ook nu weer, zoals gebruikelijk met de opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.
De notulen werden doorgenomen en goedgekeurd, uiteraard vinden jullie ze weer terug op het ledengedeelte van onze website. Direct door naar de actielijst, 14 punten, waarvan er weer 9 konden worden afgestreept, uiteraard wordt hij weer aangevuld met punten uit deze vergadering.

Er waren ook nu weer zo’n zes ingekomen stukken, drie ervan worden er behandeld als agendapunt. Een brief van de terrein commissie behandelen we in de volgende vergadering. Verder waren er nu al de concept notulen van de extra ALV op 26-9-2020. Langs deze weg nogmaals de complimenten aan onze notulist Marian Mulder, want het gehele stuk werd unaniem door het bestuur als een juiste weergave van het verloop tijdens de ALV gezien. Verder een kleine toevoeging en een grote pluim. Onze secretaris zal de concept notulen zo snel mogelijk naar jullie verzenden. Ook was er een brief van de leden op plaats 1 t/m 4, deze leden willen op eigen initiatief hun plaatsen herinrichten waardoor de inrichting voldoet aan de eisen die in de reglementen staan. Tevens worden hun plaatsen dan groter en voldoen aan de inrichtingseisen die de werkgroep herinrichting voor ogen heeft. De vragen waren gericht aan het bestuur met de bedoeling inzicht te krijgen in de hulp en materiële zaken die door de vereniging worden verstrekt. Door het lezen van de vraag en antwoord notitie die is gemaakt na de informatiebijeenkomsten waren de meeste vragen al beantwoord. Duidelijk heeft het bestuur daar te kennen gegeven dat we als vereniging niet anders kunnen dan financieel neutraal te werken. Het bekostigen van de gehele herinrichting  zou een dusdanige financiële post zijn dat we niet aan contributieverhoging of verhoging van de m2 prijs kunnen ontkomen. Het doel zal en moet ook zijn om SAMEN deze klus te klaren. Natuurlijk is dat niet voor iedereen weggelegd, maar al kan je maar 10 % in plaats van 100 % ELK HANDJE HELPT. Uiteraard zal het de vereniging geld kosten, elektrawerk, grondverzet, tegelplateaus, het verplaatsen van je caravan of het verwijderen van je heg, hierin zal zeker hulp worden geboden. En voor nog specifiekere zaken, dien dan een verzoek in bij het bestuur.

De extra ALV werd nog eens kort geëvalueerd, het was duidelijk dat het geen voorbeeld was van constructief vergaderen. Iedereen heeft er zijn eigen mening over hoe de vergadering verliep, laat ik als voorzitter en schrijver van dit stuk de hand in eigen boezem steken, het had vele malen beter gemoeten en gekund. Wel kwamen er vele complimenten over de voorbereiding, de ontvangst, de materiële ondersteuning en het vertrek in en rondom de St. Lucaskerk.

In het gesprek met de beheerders werden een aantal lopende zaken doorgenomen, in ieder geval zeggen de beheerders toe, zoveel mogelijk te helpen bij de verplaatsing van caravans tijdens “de grote volksverhuizing”. Ook vroegen de beheerders hoe het nou zit met de tennishal. Zoals al eerder vermeld in de Nieuwsbrief kunnen en mogen er tot ca. half november geen spullen in de tennishal worden geplaatst. Het asbest wordt van alle daken op het terrein verwijderd.

Hierna kwam de herinrichting nog een keer ter sprake maar de meeste antwoorden komen uit de vergaderingen met de terreincommissie en de werkgroep herindeling afgelopen zaterdag, na onze vergadering dus.

De stand van zaken rondom Corona werd vervolgens besproken. Ons terrein is bijna gesloten en we volgen nauw de eisen van de regering en de veiligheidsregio.

Alles verliep uiteindelijk vrij vlot maar nu kwam het. De begrotingen van de commissies kwamen aan de orde. Alle begrotingen waren inmiddels binnen, door de penningmeester uitgewerkt en van commentaar voorzien.
Iedere begroting werd vervolgens doorgenomen, er komen een aantal onverwachte zaken naar voren. Corona speelt een grote rol. De verwachting is dat er diverse zaken toch nog weer een jaar moeten worden opgeschoven. Jullie zullen begrijpen dat we het eerst bespreken met de commissies.

Als laatste de Financiële ALV en de geplande plaatsverdeling. In principe is hiervoor gekozen op 29 november a.s. voor de middag de financiële ALV en rond de middag de plaatsverdeling. We hebben een optie op de Kentering in Rosmalen. Maar is het allemaal nog wel mogelijk….?
We hebben besproken dat, hoe we het ook doen, de plaatsverdeling door moet gaan. Of het moet ons via de officiële weg onmogelijk worden gemaakt. Het is koffiedik kijken, we wachten af.

De rondvraag hebben we besloten niet meer te houden, het was inmiddels ca. 22.30 u. Bedtijd.
De voorzitter sloot de vergadering. Zondagochtend 1 november hebben we de volgende bestuursvergadering.

Henk Blankestijn.

Scroll naar top